Beloningsbeleid op hoofdlijnen

Amsterdams Vrijwilligers Collectief

Het Amsterdamse vrijwilligers collectief ('AVC') is een Stichting gevestigd te Amsterdam.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65726480.

Resin: 856233730

Het Amsterdams Vrijwilligers Collectief beschikt over de ANBI-status.

Het AVC stelt zich ten doel:

a. Het bieden van een platform voor vrijwilligers in Amsterdam die zich voor vluchtelingen willen inzetten door middel van ondersteuning, training en begeleiding;

b. Het samen met vrijwilligers ontwikkelen en uitvoeren van projecten voor vluchtelingen op woon-, werk-, en scholingsgebied;

c. Het aanbieden van hand- en spandiensten in projecten gericht op vluchtelingen in Amsterdam.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting heeft het volgende beleid vastgesteld op het gebied van beloning en bezoldiging.

1. de bestuurder van de Stichting heeft geen recht op een beloning of enige vorm van bezoldiging voor de werkzaamheden verricht in het kader van het bestuur;

2. kosten gemaakt bij de uitoefening van de bestuurstaak worden niet vergoed tenzij tevoren door het bestuur geaccordeerd. Alleen de gebruikelijke niet bovenmatige kosten kunnen worden vergoed;

3. de Stichting kent geen werknemers of anderen die beloond worden voor hun werkzaamheden die ten behoeve van het doel van de Stichting worden verricht;

4. de Stichting streeft er naar om- mits de vermogenspositie van de Stichting zulks toelaat- en afhankelijk van de ontwikkelingen in de nabije toekomst een persoon aan te trekken die belast is met de dagelijkse gang van zaken en deze tot directeur te benoemen; een dergelijke directeur zal worden gehonoreerd met inachtneming van de gangbare normen en wettelijke voorschriften.

Amsterdam, juni 2016.